Rozwój kwalifikacji drogą do zatrudnienia

Rozwój kwalifikacji drogą do zatrudnienia

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” S.C. informuje, iż do odwołania zostaje wydłużona rekrutacja kandydatów do projektu  Rozwój kwalifikacji drogą do zatrudnienia”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy kandydatów i kandydatki do Biura Projektu przy Al. Armii Krajowej 22A w Piotrkowie Trybunalskim, tel. 44 647 01 45.

 

 

 

 

 

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” S.C. realizuje projekt
„Rozwój kwalifikacji drogą do zatrudnienia”,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,
Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” S.C. informuje, iż w realizowanym projekcie „Rozwój kwalifikacji drogą do zatrudnienia” rekrutacja kandydatów została zakończona.
Projekt skierowany był do osób, które ukończyły 30 rok życia, z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego, pozostających bez zatrudnienia tj. osób bezrobotnych, w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy oraz osób biernych zawodowo, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, (tj.: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach).
Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby:
• z niskimi kwalifikacjami (max do poziomu ponadgimnazjalnego włącznie),
• z niepełnosprawnościami,
• kobiety,
• długotrwale bezrobotne (pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres minimum 12 m-cy),
• w wieku 50 lat i więcej,
• będące byłymi uczestnikami projektów w ramach Celu Tematycznego nr 9 Regionalnego Programu Operacyjnego – Włączenia społeczne.
W projekcie realizowano kompleksowe wsparcie, dostosowane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestników, tj.:
• diagnoza potrzeb i opracowanie Indywidualnego Planu Działania
• indywidualne poradnictwo zawodowe oraz grupowe poradnictwo zawodowe
• szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe
• staż zawodowy oraz pośrednictwo pracy.
Obecnie realizowane są szkolenia, staże i usługa pośrednictwa pracy dla uczestników projektu.
Okres realizacji projektu przypada na 01.08.2019-31.03.2021r.

 

Cel projektu:
zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym uczestników.
Uczestnicy projektu:
70 osób, w tym 38 kobiet i 32 mężczyzn, spełniających łącznie warunki:
a) wiek 30 lat i wiecej,
b) zamieszkanie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarach słabo zaludnionych województwa łódzkiego, zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA3),
c) pozostawanie bez zatrudnienia, tj.: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane w urzędzie pracy, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, (tj.: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach).

Preferowane grupy:

  • osoby z niskimi kwalifikacjami (max do poziomu ponadgimnazjalnego włącznie),
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • kobiety,
  • osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres minimum 12 m-cy),
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby będące byłymi uczestnikami projektów w ramach Celu Tematycznego nr 9 Regionalnego Programu Operacyjnego – Włączenia społeczne.

Projekt zakłada realizację bezpłatnego wsparcia:

  • diagnoza potrzeb i opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
  • indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
  • szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe (bezpłatne badania, ubezpieczenie, poczęstunek, egzamin państwowy, stypendium szkoleniowe oraz możliwość zwrotu kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem lub osobą zależną)
  • staże zawodowe (bezpłatne badania, ubezpieczenie, stypendium stażowe, możliwość zwrotu kosztów przejazdu i opieki nad dzieckiem lub osobą zależną) oraz pośrednictwo pracy.

Okres realizacji projektu: 01.08.2019r. – 31.03.2021r.
Dofinansowanie projektu z UE: 881.432,99 zł.
Kontakt: Biuro Projektu przy Al. Armii Krajowej 22A w Piotrkowie Trybunalskim, tel. 44 647 01 45,