Zdobądź kwalifikacje

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” s.c.
rozpoczyna realizację projektu „Zdobądź kwalifikacje!”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014‑2020.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

 • Okres realizacji: 01.05.2022r. – 30.06.2023r.
 • Wartość projektu: 404 303,05 zł (w tym dofinansowanie z EFS – 379 703,05 zł, wkład własny – 24 600,00 zł).

CEL SZCZEGÓŁOWY PROJEKTU:

Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

UCZESTNICY PROJEKTU:

24 osoby, w tym 13 kobiet i 11 mężczyzn –  w wieku 18 lat i więcej, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  pozostające bez pracy, wyłącznie osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, uczące się (zaocznie lub wieczorowo) lub zamieszkujące zg. z Kodeksem Cywilnym powiaty:  piotrkowski lub miasto Piotrków Trybunalski.

Preferowane grupy:

 • osoby bierne zawodowo (minimum 50% grupy docelowej)
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, (u których stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności),
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • kobiety (większy udział w grupie docelowej).

 

FORMY WSPARCIA

W projekcie będzie realizowane kompleksowe wsparcie, dostosowane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestników (UP), tj.:

 • diagnoza potrzeb i predyspozycji UP – Indywidualna Ścieżka Reintegracji,
 • wsparcie psychologiczne: indywidualne poradnictwo psychologiczne i treningi kompetencji społecznych,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe (bezpłatne badania, ubezpieczenie, poczęstunek, egzamin państwowy, stypendium szkoleniowe oraz możliwość zwrotu kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem lub osobą zależną),
 • staże zawodowe (bezpłatne badania, ubezpieczenie, stypendium stażowe, możliwość zwrotu kosztów przejazdu i opieki nad dzieckiem lub osobą zależną),
 • pośrednictwo pracy.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

 • osiągnięcie wskaźnika efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – na poziomie co najmniej 80%
 • osiągnięcie wskaźnika efektywności społecznej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – na poziomie co najmniej 80%
 • osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościamina poziomie co najmniej 20%
 • osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymna poziomie co najmniej 40%.

 

PLANOWANE REZULTATY PROJEKTU:

 • poszukiwanie pracy po opuszczeniu programu, przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – co najmniej 2 osoby
 • podjęcie zatrudnienia/samozatrudnienia po opuszczeniu programu , przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – co najmniej 7 osób
 • zdobycie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu programu, przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – co najmniej 20 osób, w tym zdobycie kwalifikacji – przez co najmniej 10 osób.

 

KONTAKT:

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Biura Projektu przy Al. Armii Krajowej 22A w Piotrkowie Trybunalskim lub telefonicznie pod nr: 44 647 01 45, 44 732 15 85; biuro@olimp.org.pl, www.olimp.org.pl.