Kwalifikacje w zawodach deficytowych

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” S.C. realizuje projekt
Kwalifikacje w zawodach deficytowych,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Cel projektu:

zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia – wyłącznie bezrobotnych i biernych zawodowo.

Uczestnicy projektu:

88 osób, w tym 45 kobiet i 43 mężczyzn, spełniających łącznie warunki:

 1. ukończony 18 rok życia,
 2. zamieszkanie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarach województwa łódzkiego, w powiatach: piotrkowskim, opoczyńskim i tomaszowskim oraz w mieście Piotrkowie Trybunalskim,
 3. brak zatrudnienia, tj.: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy,
 4. zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. m.in.: osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (m.in. z tyt.: ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby); lub osoby z niepełnosprawnością lub osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 

Preferowane grupy:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, (u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności),
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • osoby bierne zawodowo (minimum 50% grupy docelowej).

Projekt zakłada realizację bezpłatnego wsparcia:

 • wsparcie psychologiczne: grupowe treningi kompetencji społecznych oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 • wsparcie doradcze: indywidualne poradnictwo zawodowe
 • szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zawodach uznanych za deficytowe zg. z wykazem w Barometrze zawodów 2021-Raport podsumowujący badanie w 2020r. (bezpłatne badania, ubezpieczenie, poczęstunek, egzamin państwowy, stypendium szkoleniowe oraz możliwość zwrotu kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem lub osobą zależną)
 • staże zawodowe (bezpłatne badania, ubezpieczenie, stypendium stażowe, możliwość zwrotu kosztów przejazdu i opieki nad dzieckiem lub osobą zależną)
 • pośrednictwo pracy.

 

Planowane efekty:

 • osiągnięcie wskaźnika efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – na poziomie co najmniej 80%
 • osiągnięcie wskaźnika efektywności społecznej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – na poziomie co najmniej 80%
 • osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – na poziomie co najmniej 20%
 • osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – na poziomie co najmniej 45%.

Planowane rezultaty:

 • podjęcie zatrudnienia/samozatrudnienia po opuszczeniu programu – przez co najmniej 24 osób
 • poszukiwanie pracy po opuszczeniu programu, przez osoby bierne zawodowo – przez co najmniej 7 osoby
 • zdobycie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu programu – przez co najmniej 68 osób, w tym zdobycie kwalifikacji– przez co najmniej 47 osób.

 

Okres realizacji projektu: 01.02.2022r. – 31.08.2023r.

Wartość projektu: 1.228.987,78 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1.106.089,00 PLN.

Kontakt: Biuro Projektu przy Al. Armii Krajowej 22A w Piotrkowie Trybunalskim, tel. 44 647 01 45, biuro@olimp.org.pl, www.olimp.org.pl.

Wydłużenie Rekrutacji!

Informacja o wydłużeniu rekrutacji

Zamknięcie rekrutacji: Informacja o zamknięciu rekrutacji