Aktywizacja – nowa szansa

Aktywizacja – nowa szansa

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” S.C. zaprasza do składania ofert na realizację usługi pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Aktywizacja – nowa szansa” nr RPLD.09.01.01-10-F010/18, realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPLD.09.01.01-10-F010/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły w zapytaniu ofertowym nr 7/RPO/9.1.1/2018/ANSz.

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” informuje o rozpoczęciu realizacji nowego projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

 • Tytuł projektu: „Aktywizacja-nowa szansa”.
 • Okres realizacji: 01.07.2018r. – 30.09.2019r.
 • Wartość projektu: 1693898,40 zł (w tym dofinansowanie z EFS – 1609203,48 zł, wkład własny – 84694,92 zł).
 • Liczba uczestników: 120 osób, w tym 67 kobiet oraz 53 mężczyzn.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Projekt ma na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczestników i ich aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym.

UCZESTNICY PROJEKTU:

W projekcie mogą wziąć udział osoby dorosłe z województwa łódzkiego, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostające bez zatrudnienia tj. osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, posiadające określony III profil pomocy oraz osoby bierne zawodowo, w tym w szczególności osoby z niepełnosprawnościami.

FORMY WSPARCIA

 

W projekcie będzie realizowane kompleksowe wsparcie, dostosowane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestników, tj.:

 • diagnoza potrzeb i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji oraz treningi kompetencji społecznych
 • indywidualne poradnictwo zawodowe oraz psychologiczne
 • szkolenie podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe
 • staż zawodowy oraz pośrednictwo pracy.

WSPARCIE FINANSOWE:

Celem niwelowania barier finansowych, projekt zapewnia wszystkim uczestnikom:

 • wypłatę stypendium szkoleniowego
 • wypłatę stypendium stażowego.

Osobom, które złożą wnioski, projekt umożliwia:

 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną lub nad dzieckiem.

 

EFEKTY PROJEKTU:

 

Projekt przyczyni się do zmiany sytuacji społeczno-zawodowej uczestników po opuszczeniu programu, tj. do uzyskania kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz zmotywowania do poszukiwania i podjęcia pracy.

Projekt zakłada osiągnięcie efektywności społecznej na poziomie minimum 34% oraz efektywności zatrudnieniowej na poziomie minimum 22%, a w przypadku osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub niepełnosprawnością intelektualną lub niepełno sprawnościami sprzężonymi – na poziomie minimum 12%.

OBOWIAZKI UCZESTNIKA:

Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do poinformowania realizatora projektu o swojej sytuacji społecznej i zawodowej w okresie do 4 tygodni po opuszczeniu programu, tj. udokumentowania podjęcia  zatrudnienia, samozatrudnienia, podjęcia nauki, kształcenia, szkolenia.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji, obowiązującymi w projekcie zasadami realizacji wsparcia finansowego oraz do pobrania Formularza zgłoszeniowego.

KONTAKT:

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Biura Projektu przy Al. Armii Krajowej 22A w Piotrkowie Trybunalskim lub telefonicznie pod nr: 44 647 01 45, 44 732 15 85.

ważne linki: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/, https://mapadotacji.gov.pl/