Postaw na kwalifikacje!

Postaw na kwalifikacje!

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” s.c.
rozpoczęła realizację projektu „Postaw na kwalifikacje!”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014‑2020.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

 • Okres realizacji: 01.07.2022r. – 30.09.2023r.
 • Wartość projektu: 1.374.986,95 zł (w tym dofinansowanie z EFS – 1.270.496,95 zł, wkład własny – 104.490,00 zł).
 • Liczba uczestników: 75 osób, w tym 47 kobiet oraz 28 mężczyzn.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji i aktywizację zawodową uczestników.

UCZESTNICY PROJEKTU:

Osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, uczące się (zaocznie lub wieczorowo) lub zamieszkujące zg. z Kodeksem Cywilnym na obszarze województwa łódzkiego, powiaty: bełchatowski, łódzki wschodni, opoczyński, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, radomszczański, tomaszowski.

FORMY WSPARCIA

W projekcie będzie realizowane kompleksowe wsparcie, dostosowane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestników, tj.:

 • identyfikacja potrzeb i opracowanie Indywidualnych Planów Działania,
 • indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe,
 • staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

WSPARCIE FINANSOWE:

Celem niwelowania barier finansowych, projekt zapewnia wszystkim uczestnikom:

 • wypłatę stypendium szkoleniowego
 • wypłatę stypendium stażowego.

Osobom, które złożą wnioski, projekt umożliwia:

 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną lub nad dzieckiem.

 

EFEKTY PROJEKTU:

Projekt przyczyni się do zmiany sytuacji społeczno-zawodowej uczestników po opuszczeniu programu, tj. do uzyskania kwalifikacji lub kompetencji zawodowych oraz zmotywowania do poszukiwania i podjęcia pracy.

Projekt zakłada, że minimum 60% uczestników projektu uzyska kwalifikacje zawodowe oraz 42,5% podejmie zatrudnienie/samozatrudnienie w okresie do 4 tygodni po opuszczeniu programu.

OBOWIAZKI UCZESTNIKA:

Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do poinformowania realizatora projektu o swojej sytuacji społecznej i zawodowej w okresie do 4 tygodni po opuszczeniu programu, tj. udokumentowania podjęcia zatrudnienia, samozatrudnienia.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji, obowiązującymi w projekcie zasadami realizacji wsparcia finansowego oraz do pobrania Formularza zgłoszeniowego.

KONTAKT:

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Biura Projektu przy Al. Armii Krajowej 22A w Piotrkowie Trybunalskim lub telefonicznie pod nr: 44 647 01 45, 44 732 15 85.

 

ważne linki: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/, www.mapadotacji.gov.pl

 

pobierz Regulamin-rekrutacyjny_PnK_