KROK W PRZYSZŁOŚĆ

KROK W PRZYSZŁOŚĆ

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” informuje o rozpoczęciu realizacji nowego projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
INFORMACJE O PROJEKCIE:

 • Tytuł projektu: „KROK W PRZYSZŁOŚĆ”.
 •  Okres realizacji: 01.07.2019r. – 30.06.2020r.
 •  Wartość projektu: 1.023.855,00 zł (w tym dofinansowanie z EFS – 870.276,75 zł, wkład własny – 153.578,25zł).
 •  Liczba uczestników: 70 osób, w tym 38 kobiet oraz 32 mężczyzn.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Projekt ma na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczestników i ich aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym.
UCZESTNICY PROJEKTU:
W projekcie mogą wziąć udział osoby dorosłe z województwa łódzkiego, zamieszkujące obszary słabo zaludnione (zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostające bez zatrudnienia tj. osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy oraz osoby bierne zawodowo.
Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały:
• osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu więcej niż jednej z przesłanek,
• osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
• osoby z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
• osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, (u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności),
• osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
• osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
FORMY WSPARCIA
W projekcie będzie realizowane kompleksowe wsparcie, dostosowane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestników, tj.:

 •  diagnoza potrzeb i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji oraz treningi kompetencji społecznych
 •  indywidualne poradnictwo zawodowe oraz psychologiczne
 •  szkolenie podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe
 •  staż zawodowy oraz pośrednictwo pracy.

WSPARCIE FINANSOWE:
Celem niwelowania barier finansowych, projekt zapewnia wszystkim uczestnikom:

 •  wypłatę stypendium szkoleniowego
 •  wypłatę stypendium stażowego.

Osobom, które złożą wnioski, projekt umożliwia:

 •  zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 •  zwrot kosztów opieki nad osobą zależną lub nad dzieckiem.

EFEKTY PROJEKTU:
Projekt przyczyni się do zmiany sytuacji społeczno-zawodowej uczestników po opuszczeniu programu, tj. do uzyskania kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz zmotywowania do poszukiwania i podjęcia pracy.
Projekt zakłada osiągnięcie efektywności społecznej na poziomie minimum 35% w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami oraz na poziomie minimum 34% w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie minimum 12% w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami oraz na poziomie minimum 25% w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

OBOWIAZKI UCZESTNIKA:
Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do poinformowania realizatora projektu o swojej sytuacji społecznej i zawodowej w okresie do 4 tygodni po opuszczeniu programu, tj. udokumentowania podjęcia zatrudnienia, samozatrudnienia, podjęcia nauki, kształcenia, szkolenia.
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji, obowiązującymi w projekcie zasadami realizacji wsparcia finansowego

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” S.C. realizuje projekt
„KROK W PRZYSZŁOŚĆ”,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,
Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” S.C. informuje, iż w realizowanym projekcie „KROK W PRZYSZŁOĆ” rekrutacja kandydatów została zakończona. Projekt skierowany był do osób dorosłych z województwa łódzkiego, zamieszkujące obszary słabo zaludnione (zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostające bez zatrudnienia tj. osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy oraz osoby bierne zawodowo.
Pierwszeństwo udziału w projekcie miały:
• osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu więcej niż jednej z przesłanek,
• osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
• osoby z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
• osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, (u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności),
• osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
• osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
W projekcie realizowano kompleksowe wsparcie, dostosowane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestników, tj.:
 •  diagnoza potrzeb i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji oraz treningi kompetencji społecznych
 •  indywidualne poradnictwo zawodowe oraz psychologiczne
 •  szkolenie podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe
 •  staż zawodowy oraz pośrednictwo pracy.
Obecnie realizowane są szkolenia, staże i usługa pośrednictwa pracy dla uczestników projektu.
Zakończenie projektu przypada na dzień 31.03.2021r.

 

Cel projektu:
zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym uczestników.

Uczestnicy projektu:
70 osób, w tym 38 kobiet i 32 mężczyzn, spełniających łącznie warunki:
a) ukończony 18 rok życia,
b) zamieszkanie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarach słabo zaludnionych województwa łódzkiego, zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA3),
c) pozostawanie bez zatrudnienia, tj.: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy,
d) zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. m.in.: osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (m.in. z tyt.: ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby); lub osoby z niepełnosprawnością lub osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Preferowane grupy:

 •  osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu więcej niż jednej z przesłanek,
 •  osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 •  osoby z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 •  osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, (u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności),
 •  osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
 •  osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Projekt zakłada realizację bezpłatnego wsparcia:

 •  treningi kompetencji społecznych, poradnictwo zawodowe i psychologiczne,
 •  szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe (bezpłatne badania, ubezpieczenie, poczęstunek, egzamin państwowy, stypendium szkoleniowe oraz możliwość zwrotu kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem lub osobą zależną)
 •  staże zawodowe (bezpłatne badania, ubezpieczenie, stypendium stażowe, możliwość zwrotu kosztów przejazdu i opieki nad dzieckiem lub osobą zależną) oraz pośrednictwo pracy.

Okres realizacji projektu: 01.07.2019r. – 30.06.2020r.
Dofinansowanie projektu z UE: 870.276,75 zł.