Aktywność nie wyklucza

Aktywność nie wyklucza

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” S.C. realizuje projekt
Aktywność nie wyklucza,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Cel projektu:
zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia.

 

Uczestnicy projektu:

74 osób, w tym 38 kobiet i 36 mężczyzn, spełniających łącznie warunki:

 1. ukończony 18 rok życia,
 2. zamieszkanie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarach województwa łódzkiego słabo zaludnionych, zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA3),
 3. brak zatrudnienia, tj.: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy,
 4. zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. m.in.: osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (m.in. z tyt.: ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby); lub osoby z niepełnosprawnością lub osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 

Preferowane grupy:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, (u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności),
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

 

Projekt zakłada realizację bezpłatnego wsparcia:

 • treningi kompetencji społecznych, indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne,
 • szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe (bezpłatne badania, ubezpieczenie, poczęstunek, egzamin państwowy, stypendium szkoleniowe oraz możliwość zwrotu kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem lub osobą zależną)
 • staże zawodowe (bezpłatne badania, ubezpieczenie, stypendium stażowe, możliwość zwrotu kosztów przejazdu i opieki nad dzieckiem lub osobą zależną) oraz pośrednictwo pracy.

Planowane efekty:

 • osiągnięcie wskaźnika efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – na poziomie co najmniej 34%
 • osiągnięcie wskaźnika efektywności społecznej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – na poziomie co najmniej 34%
 • osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – na poziomie co najmniej 12%
 • osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – na poziomie co najmniej 42%.

Planowane rezultaty:

 • podjęcie zatrudnienia/samozatrudnienia po opuszczeniu programu – przez co najmniej 27 osób
 • poszukiwanie pracy po opuszczeniu programu, przez osoby bierne zawodowo – przez co najmniej 4 osoby
 • zdobycie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu programu – przez co najmniej 67 osób, w tym zdobycie kwalifikacji– przez co najmniej 42 osoby.

 

Okres realizacji projektu: 01.10.2020r. – 31.05.2022r.

Wartość projektu: 996.728,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 897.055,20 PLN.

Kontakt: Biuro Projektu przy Al. Armii Krajowej 22A w Piotrkowie Trybunalskim, tel. 44 647 01 45, www.olimp.org.pl.