Kierowca zawodowy

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” s.c.
w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22A
ogłasza nabór
FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH
do Projektu „Kierowca zawodowy”
nr RPLD.11.03.01-10-0007/18.

Od dnia 22.06.2020r., w godzinach 08:00 – 12:00 (lub dłużej do zapisania ostatniej 20-tej osoby )    przyjmowane będą, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, zgłoszenia na:

Szkolenie prawo jazdy kat.C + Kwalifikacja wstępna przyspieszona – 20 osób

Realizator projektu będzie przyjmował komplet dokumentów, tj.:

 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu – Załącznik nr 1;
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument (w przypadku osób z niepełnosprawnościami);
 3. Do wglądu umowa o pracę – minimum na okres udziału w projekcie lub inny dokument potwierdzający zatrudnienie na obszarze województwa łódzkiego.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:

 1. zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów osobiście w siedzibie Biura Projektu,
 2. spełnienie wymogów formalnych,
 3. pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną.

Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

Zasady bezpieczeństwa w związku z COVID-19

 • Realizator projektu zapewnia rękawiczki ochronne, płyny dezynfekujące,
 • Ograniczamy kontakt fizyczny poprzez zachowanie odpowiedniej odległości,
 • Dla swojego bezpieczeństwa, jeśli posiadasz maseczkę nałóż ją na twarz,
 • Zadbaj abyś miał przy sobie własny długopis.

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” s.c. rozpoczęła realizację projektu „Kierowca zawodowy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

 • Okres realizacji: 01.12.2018r. – 30.06.2020r.
 • Wartość projektu: 1.026.187,50 zł (w tym dofinansowanie z EFS – 923.568,75 zł, wkład własny – 102.618,75 zł).
 • Liczba uczestników: 150 osób, w tym 2 kobiety oraz 148 mężczyzn.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie do 30.06.2020r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 150 osób dorosłych ( 2K/148M) , (min.21 lat) posiadających prawo jazdy kat.B , które z własnej inicjatywy pragną podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, uczących się/pracujących/zamieszkujących zg z KC na obszarze woj. łódzkiego. Uzyskanie prawa jazdy kat.C , kat. C+E oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej jest uzupełnieniem możliwości kształcenia w formach pozaszkolnych.

UCZESTNICY PROJEKTU:

W projekcie mogą wziąć udział osoby dorosłe, posiadające prawo jazdy kat.B , które z własnej inicjatywy pragną podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, wykonujące pracę na terenie województwa łódzkiego.

FORMY WSPARCIA:

 • Szkolenie Prawo jazdy kat. C,
 • Szkolenie Prawo jazdy kat. C+E ,
 • Szkolenie Kwalifikacja wstępna przyspieszona.

EFEKTY PROJEKTU:

Minimum 86% uczestników projektu uzyska kwalifikacje zawodowe.

OBOWIAZKI UCZESTNIKA:

Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do poinformowania realizatora projektu o swojej sytuacji społecznej i zawodowej w okresie do 4 tygodni po opuszczeniu programu, tj. uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji oraz do pobrania Formularza rekrutacyjnego.

 

KONTAKT:

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Biura Projektu przy Al. Armii Krajowej 22A w Piotrkowie Trybunalskim lub telefonicznie pod nr: 44 647 01 45, 44 732 15 85.