Zmień własną przyszłość!!!

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” S.C. informuje, iż w okresie 01.10.2020r. – 31.10.2021r.
realizuje projekt „Aktywność nie wyklucza”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

 • Tytuł projektu: Zmień własną przyszłość.
 • Numer projektu: 09.01.01-10-B068/19
 • Okres realizacji: 04.2021r. – 31.05.2022r.
 • Wartość projektu: 037.153,00 PLN (w tym dofinansowanie z EFS – 933.437,70 PLN, wkład własny – 103.715,30 PLN).
 • Liczba uczestników: 70 osób, w tym 38 kobiet oraz 32 mężczyzn.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Projekt ma na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczestników i ich aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym.

UCZESTNICY PROJEKTU:

W projekcie mogą wziąć udział osoby dorosłe z województwa łódzkiego, zamieszkujące powiaty: piotrkowski, m. Piotrków Trybunalski, tomaszowski, bełchatowski, opoczyński, pabianicki, radomszczański i łódzki wschodni, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostające bez zatrudnienia tj. osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy oraz osoby bierne zawodowo.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, (u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności),
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED3 włącznie, tj. do poziomu ponadgimnazjalnego włącznie.

 

FORMY WSPARCIA

 

W projekcie będzie realizowane kompleksowe wsparcie, dostosowane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestników, tj.:

 • diagnoza potrzeb i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
 • treningi kompetencji społecznych
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • szkolenie podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe
 • staż zawodowy
 • pośrednictwo pracy.

WSPARCIE FINANSOWE:

Celem niwelowania barier finansowych, projekt zapewnia wszystkim uczestnikom:

 • wypłatę stypendium szkoleniowego
 • wypłatę stypendium stażowego.

Osobom, które złożą wnioski, projekt umożliwia:

 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną lub nad dzieckiem.

EFEKTY PROJEKTU:

 

Projekt przyczyni się do zmiany sytuacji społeczno-zawodowej uczestników po opuszczeniu programu, tj. do uzyskania kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz zmotywowania do poszukiwania i podjęcia pracy.

Projekt zakłada osiągnięcie efektywności społecznej na poziomie minimum 40% w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami oraz na poziomie minimum 40% w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie minimum 40% w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami oraz na poziomie minimum 42% w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

OBOWIAZKI UCZESTNIKA:

Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do poinformowania realizatora projektu o swojej sytuacji społecznej i zawodowej w okresie do 4 tygodni po opuszczeniu programu, tj. udokumentowania podjęcia  zatrudnienia, samozatrudnienia, podjęcia nauki, kształcenia, szkolenia.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji, obowiązującymi w projekcie zasadami realizacji wsparcia finansowego oraz do pobrania Formularza zgłoszeniowego.

KONTAKT:

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Biura Projektu przy Al. Armii Krajowej 22A w Piotrkowie Trybunalskim lub telefonicznie pod nr: 44 647 01 45, 44 732 15 85.

ważne linki: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/, www.mapadotacji.gov.pl