Skuteczna aktywizacja

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” S.C. informuje, iż w okresie 01.11.2020-30.11.2021
realizuje projekt „Skuteczna aktywizacja”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Szanowni Państwo
Projekt rozpoczyna się działaniami rekrutacyjno-promocyjnymi mającymi na celu zebranie grupy docelowej.
Rekrutacja kandydatów będzie prowadzona przez Agencję Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” S.C. w Biurze Projektu przy al. Armii Krajowej 22A w Piotrkowie Trybunalskim. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od listopada 2020 roku do maja 2021 roku lub do momentu odwołania. Rekrutacja ma na celu zakwalifikowanie odpowiedniej liczby uczestników, spełniających założenia projektu. W przypadku niezebrania odpowiedniej grupy uczestników, rekrutacja może zostać wydłużona. Odpowiednie informacje zostaną podane do publicznej wiadomości co najmniej poprzez ogłoszenia w siedzibie Realizatora Projektu oraz na stronie internetowej www.olimp.org.pl.
Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona w systemie ciągłym, w celu zapewnienia płynności realizowanych w projekcie zadań, służących zapewnieniu uczestnikom najlepszej jakości wsparcia. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Założenia dla grupy docelowej:
70 osób, w tym 38 kobiet i 32 mężczyzn, spełniające łącznie warunki:
a) ukończony 18 rok życia,
b) zamieszkanie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarach województwa łódzkiego, w powiatach: bełchatowskim, łódzkim wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, piotrkowskim, mieście Piotrkowie Trybunalskim, radomszczańskim, tomaszowskim,
c) brak zatrudnienia, tj.: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy,
d) zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. m.in.: osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (m.in. z tyt.: ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby); lub osoby z niepełnosprawnością lub osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
Preferowane grupy:
• osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,
• osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
• osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
• osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, (u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności),
• osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
Projekt zakłada realizację bezpłatnego wsparcia, zgodnie z Indywidualną Ścieżką Reintegracji:
• treningi kompetencji społecznych, indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne,
• szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe (bezpłatne badania, ubezpieczenie, poczęstunek, egzamin państwowy, stypendium szkoleniowe oraz możliwość zwrotu kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem lub osobą zależną)
• staże zawodowe (bezpłatne badania, ubezpieczenie, stypendium stażowe, możliwość zwrotu kosztów przejazdu i opieki nad dzieckiem lub osobą zależną) oraz pośrednictwo pracy.
Regulamin rekrutacyjny oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w Biurze projektu przy al. Armii Krajowej 22A w Piotrkowie Trybunalskim, tel. 44 647 01 45 oraz na stronie internetowej beneficjenta www.olimp.org.pl.