Rozwój kwalifikacji drogą do zatrudnienia

Rozwój kwalifikacji drogą do zatrudnienia

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” S.C. realizuje projekt
„Rozwój kwalifikacji drogą do zatrudnienia”,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Cel projektu:
zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym uczestników.
Uczestnicy projektu:
70 osób, w tym 38 kobiet i 32 mężczyzn, spełniających łącznie warunki:
a) wiek 30 lat i wiecej,
b) zamieszkanie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarach słabo zaludnionych województwa łódzkiego, zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA3),
c) pozostawanie bez zatrudnienia, tj.: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane w urzędzie pracy, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, (tj.: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach).

Preferowane grupy:

  • osoby z niskimi kwalifikacjami (max do poziomu ponadgimnazjalnego włącznie),
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • kobiety,
  • osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres minimum 12 m-cy),
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby będące byłymi uczestnikami projektów w ramach Celu Tematycznego nr 9 Regionalnego Programu Operacyjnego – Włączenia społeczne.

Projekt zakłada realizację bezpłatnego wsparcia:

  • diagnoza potrzeb i opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
  • indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
  • szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe (bezpłatne badania, ubezpieczenie, poczęstunek, egzamin państwowy, stypendium szkoleniowe oraz możliwość zwrotu kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem lub osobą zależną)
  • staże zawodowe (bezpłatne badania, ubezpieczenie, stypendium stażowe, możliwość zwrotu kosztów przejazdu i opieki nad dzieckiem lub osobą zależną) oraz pośrednictwo pracy.

Okres realizacji projektu: 01.08.2019r. – 31.07.2020r.
Dofinansowanie projektu z UE: 881.432,99 zł.
Kontakt: Biuro Projektu przy Al. Armii Krajowej 22A w Piotrkowie Trybunalskim, tel. 44 647 01 45,